KiVa

Wat is KiVa?

KiVa is een programma dat wij gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Het is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en is effectief bij het tegengaan van pesten op basisscholen. Het tracht door een preventieve aanpak een fijne sfeer in de groep en school te realiseren en daarmee pesten zo veel mogelijk te voorkomen. Komt pesten toch voor, dan biedt het programma handvatten om het pestgedrag aan te pakken en op te lossen. KiVa is één van de programma’s die goedgekeurd zijn door het NJi (Het Nederlands Jeugdinstituut) om pesten tegen te gaan. Het percentage kinderen dat zegt gepest te worden daalde op KiVa- scholen met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVa- programma vaker voor gepeste kinderen op. Via metingen in oktober en mei (leerlingen vullen twee keer per jaar de KiVa-monitor in) krijgen wij inzicht in de sociale ontwikkeling van kinderen en nuttige informatie over de sfeer en dynamiek in de groepen. Met deze informatie kunnen wij vroegtijdig acties ondernemen.

Klasse vergadering

In groep 7 & 8 worden klasse vergaderingen gehouden. De groepen leren om dit met elkaar te doen, met minimale tussenkomst van de leerkracht. Kinderen kunnen complimenten, voorstellen en wensen indienen. De voorzitter, secretaris en penningmeester bereiden de vergadering voor en stellen de agenda op. 

Deze vergaderingen dragen bij aan de pijlers van het daltononderwijs; 

  • samenwerken: de kinderen werken met elkaar samen om tot een besluit te komen. 

  • zelfstandigheid: de groep neemt zelfstandig besluiten en informeert wat de mogelijkheden zijn. Ook voeren zij zelf de acties uit.

  • vrijheid in gebondenheid: de groep krijgt de vrijheid om binnen bepaalde grenzen dingen te veranderen. 

  • reflectie: tijdens de vergadering wordt er geëvalueerd op eerder gemaakte afspraken. Wie was er verantwoordelijk voor de uitvoering en hoe is het gegaan?

KiVa team

Het KiVa-team heeft als hoofdtaak om leerkrachten te ondersteunen en samen eventueel voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast zorgt het KiVa-team voor de borging van het programma. 

Ons KiVa-team bestaat uit:

  • Simone Buskermolen
  • Amber Bakker

 

"Samen maken we er een fijne school van!"